Deklaracja dostępności

Gmina Miejska Pruszcz Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pruszczgdanski.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 0001-01-01
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Mizera
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 587759930

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20

 • Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu. Drzwi otwierają się automatycznie. Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parterze znajduje się punkt podawczy.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Po prawej i lewej stronie holu głównego znajduje się platforma dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich umożliwiająca dostęp do bocznych korytarzy urzędu.
 • Punkt podawczy oraz kasa urzędu wyposażone są w urządzenia interkomowe z podłączoną pętlą indukcyjną do komunikacji z osobami słabosłyszącymi.
 • W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Sekretariat znajduje się na I piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze.


Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4 (Referat Gospodarki Komunalnej)

 • Do wejścia budynku prowadzą schody od strony podwórza.
 • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych.
 • Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 6 (Referat Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego)

 • Do wejścia budynku od strony podwórza prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych
 • Budynek wyposażony jest w windę.


Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 44 (Urząd Stanu Cywilnego, Ref. Techniczno-Inwestycyjny, Zamówienia Publiczne)

 • Wejście do budynku od strony frontowej oraz z tyłu budynku od strony parkingu bez barier architektonicznych.
 • Budynek posiada windę.
 • Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku